Status Prawny - Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Status Prawny

Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu jest jednostką organizacyjną Policji stanowiącą aparat pomocniczy, przy pomocy którego Komendant Powiatowy Policji w Lublińcu realizuje zadania Policji, określone w ustawach i przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie, w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze powiatu lublinieckiego.

Działalność Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu podlega nadzorowi Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, w zakresie wynikającym z ustawowych funkcji przełożonego wszystkich policjantów województwa śląskiego oraz organu administracji rządowej, właściwego w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi i utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst ujednolicony)

Zarządzenie nr 25 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

Zarządzenie nr 676 Komendanta Głównego Policji z dnia 10 czerwca 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu
Zmiana regulaminu Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu z dnia 12.08.2021r
Zmiana regulaminu Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu z dnia 24.11.2021r
 

Metryczka

Data publikacji : 27.11.2008
Data modyfikacji : 02.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Szczeciński Zespół Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Szczeciński
do góry