Stan Bezpieczeństwa

Stan bezpieczeństwa na terenie powiatu lublinieckiego

 

Objaśnienia podstawowych pojęć prezentowanych w policyjnej statystyce:

Rejestracja statystyczna przestępczości oparta jest o katalog symboli przestępstw, utworzony na podstawie kodeksu karnego i ustaw zawierających przepisy karne. Uwzględnia podmiotowe i przedmiotowe cechy poszczególnych rodzajów przestępstw, w tym aspektów kryminologicznych. Informacje o przestępstwach rejestrowane są po przeprowadzeniu postępowania przygotowawczego (dochodzenie, śledztwo) przez Policję i przekazaniu akt do prokuratury lub sądu rodzinnego. Dane wynikowe policyjnej statystyki przestępczości nie mogą być porównywane z danymi statystyki prokuratorskiej lub sądowej, ponieważ różne są zasady rejestracji.

1. Przestępstwo stwierdzone jest to zdarzenie, co do którego w zakończonym postępowaniu przygotowawczym potwierdzono, że jest przestępstwem. W przypadku, gdy w zakończonym postępowaniu stwierdzono, że zdarzenie nie miało znamion przestępstwa, nie podlega ono rejestracji statystycznej.
2. Przestępstwo wykryte jest to stwierdzone przestępstwo, w którym ustalono przynajmniej jedną osobę podejrzaną i udowodniono jej popełnienie przestępstwa w zakończonym postępowaniu przygotowawczym.
3. Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw jest to stosunek procentowy liczby przestępstw wykrytych (łącznie z wykrytymi po podjęciu z umorzenia) do ogólnej liczby przestępstw stwierdzonych powiększoną o liczbę przestępstw wykrytych po podjęciu postępowań umorzonych w latach ubiegłych.
4. Podejrzany jest to osoba, której przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa lub bez wydania postanowienia postawiono zarzut w związku z przystąpieniem do przesłuchania w charakterze podejrzanego.
5. Współczynnik zagrożenia na 100 tysięcy mieszkańców jest to iloraz liczby przestępstw do określonej liczby ludności. Jako podstawę odniesienia została przyjęta liczba 100 tysięcy ludności.
6. Wskaźnik skuteczności jest to iloraz sumy wartości mienia zabezpieczonego i odzyskanego przez sumę strat wyrażony w procentach.

 

Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu lublinieckiego w 2009r

Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu lublinieckiego w 2010r

Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu lublinieckiego w 2013r

Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu lublinieckiego w 2014r

Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu lublinieckiego w 2015r

Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu lublinieckiego w 2016r

Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu lublinieckiego w 2017r

Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu lublinieckiego w 2018r

Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu lublinieckiego w 2019r

Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu lublinieckiego w 2020r

Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu lublinieckiego w 2021r

Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu lublinieckiego w 2022r

Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu lublinieckiego w 2023r
 

Metryczka

Data publikacji : 26.09.2011
Data modyfikacji : 01.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Szczeciński Zespół Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Szczeciński
do góry