Składanie petycji - Petycje - Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu

Biuletyn Informacji Publicznej

Składanie petycji

Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji określa

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.z 2014 r. poz. 1195).

 • Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczegolności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
 • Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środkow komunikacji elektronicznej.
 • Petycja powinna zawierać:
 1.  oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
 2. wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotow, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
 3. oznaczenie adresata petycji;
 4. wskazanie przedmiotu petycji.

Petycję do Komendanta Powiatowego Policji w Lublińcu można :

 • złożyć w formie pisemnej, przesyłając korespondencję na adres:

        Komenda Powiatowa Policji
        ul. Oświęcimska 6
        42-700 Lubliniec

 • przesłać w formie elektronicznej na adres : komendant@lubliniec.ka.policja.gov.pl
 • przesłać faksem na numer: 47 8583 244
 • przesłać za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej: ePUAP
 • doręczyć osobiście

Szczegółowe informacje dot. trybu składania petycji określa Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195).

Metryczka

Data publikacji : 18.11.2015
Data modyfikacji : 26.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Szczeciński
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Szczeciński Zespół Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Szczeciński
do góry