DODO - Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu

Biuletyn Informacji Publicznej

Szanowna Pani/Szanowny Panie,


w związku z wejściem w życie:

ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U z 2019 r., poz.125) dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”,

dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:


1. Administratorem jest Komendant Powiatowy Policji w Lublińcu:

adres: ul. Oświęcimska 6, 42-700 Lubliniec,

2. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Lublińcu zapewnia inspektor ochrony danych osobowych KPP w Lublińcu:

    - adres: ul. Oświęcimska 6, 42-700 Lubliniec,

    - IOD- asp.szt. Katarzyna Szendzielorz tel. 47-858-32-29

    - Z-ca IOD mł.asp. Paweł Zawada tel. 47-858-32-35

    - e-mail: iod@lubliniec.ka.policja.gov.pl

3. Cel przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Lublińcu

W KPP w Lublińcu dane osobowe przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

4. Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680:

    - prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych,

    - dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl,

    - prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.

Metryczka

Data publikacji : 30.08.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Szczeciński Zespół Łączności i Informatyki
do góry