Deklaracja dostępności - Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu (KPP Lubliniec) zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
    • pochodzą z różnych źródeł,
    • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  2. dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji i arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed 23.09.2018r. nie spełniają wymogów dostępności,
  3. treści powstałe po 23.09.2018r. częściowo nie spełniają wymogów dostępności

  4. Na podstawie Art. 7 pkt 2 Ustawy z dni 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. poz. 848 z dn. 8.08.2019r. alternatywny sposób dostępu polega na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dn 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019r poz. 123i 730) lub za pomocą tłumacza języka migowego, lub tłumacza-przewodnika, o których mowa w art. 10 ust 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017r poz. 1824), jeżeli podmiot publiczny udostępnia taką możliwość. KPP Lublinie zapewnia taką możliwość na przyjętych ogólnie zasadach, o których mowa w dziale dotyczącym dostępności komunikacyjnej.

Oświadczenie sporządzono w dniu 2020-09-11 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Tomasz Szczeciński, adres poczty elektronicznej tomasz.szczecinski@lubliniec.ka.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 85 832 50. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Komendy Powiatowej Policji, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ul. Oświęcimskiej 6 w Lublińcu. Siedziba oznaczona jest nazwą tablicą informacyjną na elewacji budynku.

Do wejścia głównego prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego po prawej stronie znajduje się dzwonek dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku. Brak jest podjazdu dla osób z niepełnosprawnością. Wejście na teren budynku następuje w asyście funkcjonariusza/pracownika komendy przy wykorzystaniu transportera schodowego Jolly Standard.

Po lewej stronie od wejścia znajduje się pomieszczenie – stanowisko kierowania. Funkcjonariusze pełniący służbę na stanowisku kierowania nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

W pomieszczeniu dyżurnego znajduje stę terminal Cisco DX80 umożliwiający kontakt z tłumaczem języka migowego w trybie on-line.

Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00.

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., nr 209, poz. 1243).

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z holu i poruszają się po terenie KPP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KPP (osoby wprowadzającej). Przejście z holu do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami z kontrolą dostępu, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Część pomieszczeń służbowych usytuowanych jest na parterze, natomiast do dalszych części obiektu prowadzą schody. Schody te można pokonać za pomocą transportera schodowego.

W budynku nie ma windy. W całym budynku są oznaczenia numeracji pomieszczeń.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze, na wprost wejścia głównego. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Przed budynkiem, na parkingu przy ul. Oświęcimskiej wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób

z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Jednostki podległe KPP Lubliniec tj. Komisariat Policji w Woźnikach i Posterunek Policji w Koszęcinie nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony euslugi.policja.pl

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., nr 209, poz. 1243).

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności architektonicznej osobą kontaktową jest Sabina Goyk, adres poczty elektronicznej sabina.goyk@lubliniec.ka.policja.gov.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 85 832 15.

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 

 

 

Metryczka

Data publikacji : 18.09.2020
Data modyfikacji : 29.12.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Nowojski Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Szczeciński
do góry